Statystycznie 4 z 10 Polek w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie szuka pracy. (wdł. danych z raportu „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”Deloitte CE. 2017r.)

Problem niewielkiej aktywności zawodowej dotyczy szczególnie kobiet poniżej 24. roku życia oraz tych z grupy 55+. Odsetek pracujących i szukających pracy kobiet zależy od wielu czynników,a zwłaszcza: liczby dzieci w rodzinie (im wyższa, tym niższa aktywność zawodowa kobiet) oraz dyskryminacji płacowej. W kontekście wpływu macierzyństwa na aktywność zawodową bardzo istotne są rozwiązania instytucjonalne, zwłaszcza dostępność żłobków i przedszkoli oraz regulacje dotyczące urlopów macierzyńskich/tacierzyńskich czy wychowawczych. Większa dostępność opieki instytucjonalnej pozytywnie wpływa na aktywność zawodową kobiet, podobnie jak

możliwość bardziej równego podziału obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem z partnerem. Dyskryminacja płacowa kobiet negatywnie wpływa na podaż pracy z ich strony, co może dotyczyć zarówno decyzji o wejściu lub nie na rynek pracy, jak i ograniczeniu czasu pracy np. do wymiaru pół etatu. Warto jednak dodać, że aktywność zawodowa wielu kobiet nie ogranicza się tylko do działalności wycenianej rynkowo, ale także prac domowych. Z tego względu, łączny czas pracy, uwzględniający pracę płatną i bezpłatną, jest dłuższy u kobiet niż u mężczyzn – średnio o 30 minut dziennie w krajach rozwiniętych (w tym w Polsce).

Nasz kraj zajmuje ostatnie miejsce pod względem aktywności zawodowej kobiet w wieku od 15 do 64 lat (61,4%), tuż za średnią europejską, która wynosi 63,2%. Państwa o najwyższej stopie aktywności zawodowej kobiet to min. kraje skandynawskie (tj. Norwegia 76,2% czy Szwecja 83,5%). Kraje te posiadają mechanizmy umożliwiające pogodzenie obowiązków rodzicielskich z pracą zawodową. Są to m.in.:

  • prawo do skrócenia czasu pracy o 25% do 8. roku życia dziecka,
  • bezpłatna edukacja,
  • możliwość pracy w niepełnym wymiarze do ukończenia 12. roku życia przez dziecko,

Nie czekając na działania ze strony państwa firma Proinwest już od wielu lat promuje i zachęca do pracy w swych szeregach kobiety, które posiadają dzieci. Oferuje im min. ruchomą i indywidualnie ustalaną długość czasu pracy oraz co najważniejsze u Nas nie ma żadnej mowy o dyskryminacji płacowej. Zasady wynagrodzenia są jasne i klarowne od samego początku (już na etapie rozmowy rekrutacyjnej). Każdy pracownik, bez względu na płeć jest tak samo wynagradzany. Głównym kryterium są osiągane przez pracownika wymierne efekty pracy.

Dlatego też zachęcamy obecne i przyszłe mamy do pracy w Naszej firmie.