Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zleciło podobnie jak w latach poprzednich wykonanie badań dotyczących zawodów deficytowych oraz nadwyżkowych w obecnym roku. Według raportu „Barometr zawodów” w roku 2018 nastąpi wzrost branż gdzie obserwowany jest niedobór pracowników. Są to min. Branża budowlana, gastronomiczna, przetwórcza, opieka zdrowotna oraz spedycja i transport.

Trudności ze znalezieniem pracowników w powyższych branżach związany jest po stronie pracodawców z niskimi wynagrodzeniami, trudnymi warunkami pracy, oraz konieczność dalekich dojazdów do miejsca pracy. Po stronie pracowniczej jako główne czynniki wskazano: brak specjalistycznych umiejętności, niewystarczające wykształcenie, utrata kwalifikacji.

Jednocześnie w skali kraju obserwowany jest trend zatrudniania w zawodach deficytowych obcokrajowców, głównie osoby pochodzące zza wschodniej granicy (Ukraina, Białoruś). Z drugiej strony wymagania płacowe tych osósb skłaniają pracodawców do poszukiwania rąk do pracy w krajach bardziej odległych takich jak Nepal, Indie, czy też kraje azjatyckie.

Wprawdzie raport „Barometr Zawodów” jest badaniem jakościowym (a nie ilościowym) opierającym się na opinii ekspertów, niektórzy analitycy nie do końca się z nim zgadzają twierdząc, iż jest fragmentaryczny i nie uwzględnia innego podstawowego zagadnienia jakim jest istnienie dużej grypy osósb biernych zawodowo. Są to osoby zepchnięte poza rynek pracy w młodszych grupach wiekowych (20+ ) oraz seniorzy. Na skutek ostatnich reform gospodarczo-społecznych w Polsce, grupa ta poważnie się zwiększyła. Dlatego też, co podkreślają ekonomiści nasz kraj będzie już wkrótce potrzebował powstania nowego modelu gospodarczego uwzględniającego min. powyższy dość istotny czynnik.